(1)
Sarker, K. K.; Saha, M. S.; Sultana, I.; Khandakar, N.; Islam, S.; Baki, M. A.; Das, D. K. Diversity and Conservation Status of Fish in the Nijhum Dweep National Park, Bangladesh. J Fish 2021, 9, 92206.